ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου, αφού αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. 
Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν €243,3 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπό ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργοί, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Προγραμματικό Έγγραφο

Παραρτήματα Περίληψη Προγράμματος

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

Υπουργικές Αποφάσεις

Μάθετε Περισσότερα στην Ιστοσελίδα μας